Työn siksak-kehitys – Kohti yhteistoiminnallista yhteisöä, osa 8

Tämä Kohti yhteistoiminnallista yhteisöä -kirjoitussarja on referaatti artikkelista Towards Collaborative Community, joka on miestäni äärimmäisen oivaltava ja historiallisesti perusteltu näkökulma organisoitumisen trendeihin tietointensiivisillä toimialoilla.

Adler, Paul S. & Charles Heckscher (2006): Towards Collaborative Community. Teoksessa Adler, Paul S. & Charles Heckscher (toim.): The Firm as a Collaborative Community – Reconstructing Trust in the Knowledge Economy. New York: Oxford.

*****

Adler ja Heckscher näkevät yhteistoiminnallisen yhteisön seuraavana askeleena historiallisessa kehityksessä, jossa työn organisoitumisen muutokset ovat tapahtuneet vuoronperään kontrollin ja sitoutumisen parantamisen avulla. Työtä on uudistettu aina siten, että jotakin aiempaa muutosta on pyritty korjaamaan vastavoiman suuntaan. (Mts. 68–69.)

Adler ja Heckscher näkevät johtamistekniikoiden kehittymisessä seuraavat edistysvaiheet:
1. Sitoutuminen, 1870–1890: työhyvinvointi (welfare work).
2. Kontrolli, 1890–1910: tieteellinen liikkeenjohto (scientific management).
3. Sitoutuminen, 1920–1940: ihmissuhdekoulukunta (human relations)
4. Kontrolli, 1940–1960: järjestelmien rationalisointi (systems rationalization)
5. Sitoutuminen, 1970–1990: työntekijöiden osallistuminen (employee involvement)
6. Kontrolli, 1990– : liiketoimintaprosessien uudelleenja?rjesta?minen / ulkoistaminen
(business process reengeneering / outsourcing) (Mts. 69.)

Historian edetessä sitoutumiseen liittyvät muutostoimenpiteet ovat alati syventäneet sitoutumista. Hyvinvoinnin edistämisessä ei vielä varsinaisesti muutettu organisaation toimintatapaa. Ihmissuhdekoulukunnassa kiinnitettiin huomiota erityisesti työnjohdon taitojen kehittämiseen. Vasta työntekijöiden osallistumiseen panostaminen toi sitoutumisen kysymykset yritystoiminnan ytimeen. Kontrolliin tähtäävät muutokset ovat taas pyrkineet alati laajenevaan vaikuttavuuteen arvoketjussa. Tieteellinen liikkeenjohto keskittyi työtoimenpiteiden ja materiaalivirtojen hallintaan. Järjestelmien rationalisointi tähtäsi kokonaisvaltaiseen tuotannon ja jakelun optimointiin. Liiketoimintaprosessien uudelleenja?rjesta?misessä ja ulkoistamisessa pyrittiin jo kaikkien toimenpiteiden rationalisointiin niin organisaation sisällä kuin niiden välilläkin. (Mts. 69.)

zigzag_path_of_management_technique

Johtamistekniikoiden siksak-polku (alkup. kuva Adler & Hechscher 2006, 70).

Uudet kontrollointiin keskittyvät kehitysvaiheet suhtautuvat aina myönteisemmin sitoutumiseen kuin edeltäjänsä. Näin kontrollivaihe luo aina mahdollisuuden syvemmälle sitoutumisen vaiheelle ja tämä taas uudelta pohjalta käynnistyvälle kontrolloinnin tehostamisvaiheelle. (Mts. 69–70.) Adler ja Heckscher näkevät sitoutumisen vaiheet dynaamisina ja innovatiivisina laissez-faire-tyyppisinä työn toimintalogiikan radikaaleina hyppäyksinä, joiden pohjalta uusi kontrollointivaihe voi aloittaa talouskasvun ja toimivimpien uusien toimintamallien optimoinnin. Nyt ulkoistaminen ja muut edellisen kontrollivaiheen toimenpiteet ovat johtaneet tilanteeseen, jossa eri osapuolet eivät sitoudu toisiinsa aidosti. Adler ja Heckschet näkevätkin, että nykyisen ulkoistamisen ja itsekkään individualistisen kauden, joka manifestoituu muun muassa Enronin korruptioskandaalissa, jälkeen on selvä tarve uuden tyyppiselle luottamusta ja yhteistoimintaa kehittävälle muutosvaiheelle. He kuitenkin huomauttavat, että vaikka yhteistoiminnallinen yhteisö maksimoi tietointensiivisen työn tuottavuuden, ei sen ilmaantuminen ole historiallinen välttämättömyys. (Mts. 73–74.) Esimerkisi erilaisten etujärjestöjen ja ryhmien arvot, toimintatavat ja tavoitteet (stakeholder regime) (mts. 74–76) ja tekijänoikeudet (mts. 76–77) vaativat suuria muutoksia ennen kuin yhteistoiminnallinen yhteisö voi syntyä koko potentiaalissaan.

“Emme voi elää ilman yhteisöä, mutta emme voi myöskään ottaa takaisin aiempia tuttuja yhteisöllisyyden muotoja (mts. 78).”

7 thoughts on “Työn siksak-kehitys – Kohti yhteistoiminnallista yhteisöä, osa 8”

 1. Moro!

  No ainakin näin suoralta kädeltä tulis mieleen, että Scientific managementin “virallinen” käännös on tieteellinen liikkeenjohto ja sen jälkeen syntynyttä liikettä kutsutaan ihmissuhdekoulukunnaksi. Hyviä suomennoksia löytynee Hannele Seeckin kirjasta “Johtamisopit Suomessa: taylorismista innovaatioteorioihin” ja ehkä nopeammin vielä Konsepti-verkkolehden (www.muutoslaboratorio.fi/konsepti) viimeisimmästä numerosta (27.1.2009) Jaskan pääkirjoituksesta ja Aino Laakson artikkelista.

  :)M

 2. Isoissa organisaatioissa tapahtuu helposti siiloutumista. Mikäli kaikki pysyvät varovaisesti organisaation osoittamissa laatikoissa, jää potentiaalinen monialaisuuden mukanaan tuoma synergiaetu saavuttamatta.

  Yhteistoiminnallisuus lähtee mahdollisuudesta ja tahdosta sekä yksilö että organisaatiotasolla.

  Tietointensiivisessä työssä sitoutuminen on tuottavuuden kannalta keskeistä, mutta kuinka monessa organisaatiossa pohditaan aidosti mitkä ovat sitouttamisen kannalta keskeisiä asioita.

 3. Kiitti Marika oikean polun löytämisestä (:

  Mervi: mulla on sellainen kutina, että pikkuhiljaa esim. kouluissakin ymmärretään, että ollaan nimenomaan tietointensiivisellä toimialalla ja vasta sen jälkeen prosessi etenee…

 4. Hei!
  Kiitos tyylikkäästä tiivistelmästä. Juttu oli mielenkiintoinen. Yhteistoiminnallisten yhteisöjen kuvauksessa tosin on minusta pehmeitä kohtia, joissa liioitellaan erilaisten toimintakulttuurien eroja. Ikään kuin esimerkiksi “…pitää yksilöiden myös ymmärtää toistensa tavoitteita ja identiteettejä” olisi jotenkin uniikki vaatimus.
  Varsinainen pointtini kuitenkin on, että tämä kirjoitus istuu hyvin yksiin kehittelemäni arvostusteorian kanssa (http://en.opasnet.org/w/Respect_theory), joka selittää ja operationalisoi samoja teemoja yksinkertaisemmista lähtökohdista yksilön arvostuksen tunteen kautta. Mielenkiintoinen on myös kytkentä joukkoyhteistyöhön (http://en.opasnet.org/w/Mass_collaboration).

 5. Hei, kiitti linkistä/vinkistä Jouni. Täytyypä käydä tsekkaamassa. Osa “pehmeyksistä” voi olla toki myös omaa lyhennelmästä johtuvaa epämääräisyyttä… selvää on musta kuitenkin se, että ero on suuri siinä, mitä pidetään keskeisenä työn tekemisessä (so. omaa menestystä/omien työsuoritteiden tekoa vai yhteistä menestystä/toisten työsuoritteiden tukemista). Yksiötasollahan tää toimii helposti luonnostaan, mutta se, että tällainen toimintamalli olisi organisaatiotasolla ääneenlausuttu päätoimintamalli, on musta aika kaukana nykyorganisaatioista… vai onko?

Leave a Reply