Vapaa toimija, sosiaalinen media ja holoptinen toiminta

Vapaa toimija, sosiaalinen media ja holoptinen toiminta - juhana.org

Sosiaalinen media tarjoaa erinomaiset toimintavälineet vapaalle toimijalle, jonka tarkoituksena on muodostaa uusia, toisistaan etäällä (henkisesti tai fyysisesti) työskenteleviä parvia. Parvimaisten rakenteiden synnyttämistä auttaa se, että toiminta on mahdollisimman holoptista. Holoptinen toiminta sosiaalisen median välineitä hyväksi käyttäen mahdollistaa toiminnan seuraamisen. Seuraaminen ei velvoita vielä mihinkään eikä sitä tarvitse tehdä, mikäli kiinnostusta itse asiaan ei löydy.

Passiivisesta ja löyhästä seuraamisesta syntyy siis parvimainen rakenne. Myöhemmin passiivinen seuraaja voi aktivoitua osallistuvaksi toimijaksi, jos kehittelyssä olevaan asiaan syntyy hänelle sopivia ja innostavia tehtäviä. Parvissa mahdollistuu reaktioherkän yhteistyön syntyminen, koska holoptinen toiminta näkyy heti kaikille seuraajille ja uusia nopeasti ideoituja työryhmiä voidaan synnyttää heti. Myös rajojenylitykset helpottuvat erilaisten toimialojen kesken tai organisaatiohierarkiasta johtuvien ryhmien välillä.

Sosiaalisen median käyttö antaa mahdollisuuden myös asynkroniseen toimintaan. Ihmiset voivat työskennellä eriaikaisesti omalla tempollaan. Sosiaalisen median jäljitettävyyden takia toimintaan voi tutustua takautuvasti ja ihminen voi ottaa parvesta syvällisesti selvää ennen kuin aktivoituu itse toimijaksi.

Vapaan toimijan tehtävänä on alussa mahdollistaa ydinjoukon aktivoituminen. Jos toiminta käynnistyy ja kasvaa, vapaa toimija voi siirtyä enemmän taka-alalle.

Organisaatio ja parvet -sarjassa käsittelen havaintoja, joita olen tehnyt väitöskirjatutkimukseni aikana. Olen tehnyt avoimen sosiaalisen median käyttöönottoprojektia työpaikallani Metropolia Ammattikorkeakoulussa vuodesta 2008 lähtien ja käytän tästä toiminnasta saatuja kokemuksia ja sisältöjä tutkimusmateriaalinani (kuvaus prosessista). Keskeisenä toimintavälineenä olen käyttänyt wikiä (Confluence), joka hankittiin Metropolian käyttöön keväällä 2008. Kirjoitan väitöskirjaani Avoin.org-wikissä.

Organisaatio ja parvet -sarja: Organisaation ja parvien ristiriita, Vapaa toimija, Vapaa toimija, sosiaalinen media ja holoptinen toiminta, Ristiriidasta hedelmälliseksi kasvualustaksi, Yhteistyösolmut ja parvimaiset rakenteet,Temaattiset parvet ja välimaastoparvet, Parvitoiminnan rinnakkaiskehittely, Vapaan toimijan toimintakentän laajentuminen, Vapaan toimijan irrottautuminen, Vapaa toimija organisaatiossa.