Vapaan toimijan toimintakentän laajentuminen

Vapaan toimijan toimintakentän laajentuminen - Juhana Kokkonen / juhana.org

Organisaatiossa voi olla useita vapaita toimijoita. Heidän toimintansa voi kattaa suhteellisen tehokkaasti organisaation eri osat. Koska vapaiden toimijoiden synnyttämät parvet voivat olla myös osittain päällekäisiä, ne synnyttävät uusia tiedon ja toiminnan leviämisen väyliä parvien ja organisaation eri osien välillä.

Vapaa toimija voi toimia myös organisaation rajojen yli. Esimerkiksi temaattisissa parvissa on tarkoituksenmukaista olla toimijoita useista, mielellään kaikista, alan organisaatioista. Tätä toimintamallia edistää se, että toiminnan keskeisenä työvälineenä on holoptinen sosiaalinen media.

Vapaa toimija voi tehdä yhteistyötä muiden organisaatioiden vapaiden toimijoiden ja parvien kanssa. Myös kokonaiset parvet voivat nivoitua yhteen yli organisaatiorajojen, jolloin kehitystyötä ja toimivia ideoita voidaan lainata ja jatkokehittää nopeasti useissa eri organisaatioissa samanaikaisesti.

Organisaatio ja parvet -sarjassa käsittelen havaintoja, joita olen tehnyt väitöskirjatutkimukseni aikana. Olen tehnyt avoimen sosiaalisen median käyttöönottoprojektia työpaikallani Metropolia Ammattikorkeakoulussa vuodesta 2008 lähtien ja käytän tästä toiminnasta saatuja kokemuksia ja sisältöjä tutkimusmateriaalinani (kuvaus prosessista). Keskeisenä toimintavälineenä olen käyttänyt wikiä (Confluence), joka hankittiin Metropolian käyttöön keväällä 2008. Kirjoitan väitöskirjaani Avoin.org-wikissä.

Organisaatio ja parvet -sarja: Organisaation ja parvien ristiriita, Vapaa toimija, Vapaa toimija, sosiaalinen media ja holoptinen toiminta, Ristiriidasta hedelmälliseksi kasvualustaksi, Yhteistyösolmut ja parvimaiset rakenteet, Temaattiset parvet ja välimaastoparvet, Parvitoiminnan rinnakkaiskehittely, Vapaan toimijan toimintakentän laajentuminen, Vapaan toimijan irrottautuminen, Vapaa toimija organisaatiossa.

Yhteistyösolmut ja parvimaiset rakenteet

Yhteistyösolmut ja parvimaiset rakenteet - juhana.org

Vapaa toimija pyrkii sitomaan sopivaksi katsomiaan ihmisiä hetkellisiksi yhteistyösolmuiksi. Samalla vapaan toimijan kannattaa tukea näiden solmujen holoptisoitumista. Näin solmujen ympärille voi  muodostua sosiaalisen median ja solmun toimijoiden lähiympäristöjen avulla parvimaisia rakenteita. Osa solmun toimintaa seuraavasta parvimaisesta rakenteesta saattaa myös aktivoitua osaksi solmun toimintaa tai käynnistää uusia yhteistyösolmuja alkuperäisen parven lähimaastoon.

Jos vapaita toimijoita on organisaatiossa yksi 150 työntekijää kohden (ns. Dunbarin luvun perusteella) ja jos näistä vapaa toimija saa aktivoitua 14 henkilöä (ns. 1/9/90 -suhdeluvun perusteella), aktiivisten ihmisten lähipiiriin kuuluu 196 henkilöä, jotka saadaan aktivoitua seuraamaan löyhästi toimintaa (näistä osa saattaa toki olla samoja henkilöitä eli aktiivisten henkilöiden lähipiirit ovat osin päällekkäiset). Holoptinen toiminta mahdollistaa tämän lisäksi vielä poikkeukselliset ja yllättävät lisäjoukot parveen. Vapaan toimijan ja yhteistyösolmun sosiaalisen median käyttötaidot, tiedonlevittäminen ja toiminnan linkittäminen muissa sosiaalisen median palveluissa vaikuttavat keskeisesti siihen, kuinka laajaksi parvi kasvaa.

Kun solmun yhteistyö päättyy – joko siksi että päämäärä on saavutettu tai siksi että yhteistyö ei jostain syystä onnistunut – solmu aukeaa ja parvi sen ympärillä hajoaa. Yleensä osa yhteistyösidoksista ja parvimaisesta rakenteesta kuitenkin säilyy ja siirtyy esimerkiksi aktivoimaan uutta yhteistyösolmua. Joskus ei-aktiiviset parvet voivat olla pitkäänkin toimettomina, mutta se ei tarkoita, etteivätkö ne kykenisi kiinnostavan solmun syntyessä aktivoitumaan ja rakentumaan uudelleen. Menestyksekäs yhteistyösolmu saattaa myös muuttua osaksi organisaation arkitoimintaa, jolloin sen funktio ja rooli organisaatiossa muuttuu vakaammaksi.

Organisaatio ja parvet -sarjassa käsittelen havaintoja, joita olen tehnyt väitöskirjatutkimukseni aikana. Olen tehnyt avoimen sosiaalisen median käyttöönottoprojektia työpaikallani Metropolia Ammattikorkeakoulussa vuodesta 2008 lähtien ja käytän tästä toiminnasta saatuja kokemuksia ja sisältöjä tutkimusmateriaalinani (kuvaus prosessista). Keskeisenä toimintavälineenä olen käyttänyt wikiä (Confluence), joka hankittiin Metropolian käyttöön keväällä 2008. Kirjoitan väitöskirjaani Avoin.org-wikissä.

Organisaatio ja parvet -sarja: Organisaation ja parvien ristiriita, Vapaa toimija, Vapaa toimija, sosiaalinen media ja holoptinen toiminta, Ristiriidasta hedelmälliseksi kasvualustaksi, Yhteistyösolmut ja parvimaiset rakenteet, Temaattiset parvet ja välimaastoparvet, Parvitoiminnan rinnakkaiskehittely, Vapaan toimijan toimintakentän laajentuminen, Vapaan toimijan irrottautuminen, Vapaa toimija organisaatiossa.

Ristiriidasta hedelmälliseksi kasvualustaksi

Ristiriidasta hedelmälliseksi kasvualustaksi - juhana.org

Tunnistettu ongelma tai ristiriita on usein uuden innovaation tai keksinnön käynnistävä voima. Perinteisen organisaation ja parvien välisen kitkan tai ristiriitojen havaitseminen työyhteisössä voi käynnistää organisaation omien toimintamallien kyseenalaistamisen. Parvien toimintalogiikka, holoptinen toiminta ja sosiaalisen median välineet luovat uudet ennen näkemättömät raamit kyseenalaistamiselle. Tämä voi olla organisaation näkökulmasta arvokas prosessi.

Organisaatiossa toimivat vapaat toimijat käynnistävät yhteistoiminta- ja kehittelysolmuja omissa lähipiireissään. Vapaiden toimijoiden avulla organisaation ja parvien välinen ristiriita voidaan muuttaa hedelmälliseksi uusien ideoiden ja keksintöjen alustaksi. Parvitoiminnan kautta voidaan kyseenalaistaa muun muassa työn paikkasidonaisuus, organisaation edustama ihmiskuva, henkilökunnan työajanmäärittelyn periaatteet, työntekijöiden työn ja vapaa-ajan suhde ja työhyvinvointikysymykset. Erilaisiin kehittelyparviin mukaan tulevien toimijoiden vapaaehtoisuus tehostaa hedelmällisyyttä, koska he ovat omasta tahdostaan ja oman innostuksensa takia mukana.

Organisaatio ja parvet -sarjassa käsittelen havaintoja, joita olen tehnyt väitöskirjatutkimukseni aikana. Olen tehnyt avoimen sosiaalisen median käyttöönottoprojektia työpaikallani Metropolia Ammattikorkeakoulussa vuodesta 2008 lähtien ja käytän tästä toiminnasta saatuja kokemuksia ja sisältöjä tutkimusmateriaalinani (kuvaus prosessista). Keskeisenä toimintavälineenä olen käyttänyt wikiä (Confluence), joka hankittiin Metropolian käyttöön keväällä 2008. Kirjoitan väitöskirjaani Avoin.org-wikissä.

Organisaatio ja parvet -sarja: Organisaation ja parvien ristiriita, Vapaa toimija, Vapaa toimija, sosiaalinen media ja holoptinen toiminta, Ristiriidasta hedelmälliseksi kasvualustaksi, Yhteistyösolmut ja parvimaiset rakenteet, Temaattiset parvet ja välimaastoparvet, Parvitoiminnan rinnakkaiskehittely, Vapaan toimijan toimintakentän laajentuminen, Vapaan toimijan irrottautuminen, Vapaa toimija organisaatiossa.

Vapaa toimija, sosiaalinen media ja holoptinen toiminta

Vapaa toimija, sosiaalinen media ja holoptinen toiminta - juhana.org

Sosiaalinen media tarjoaa erinomaiset toimintavälineet vapaalle toimijalle, jonka tarkoituksena on muodostaa uusia, toisistaan etäällä (henkisesti tai fyysisesti) työskenteleviä parvia. Parvimaisten rakenteiden synnyttämistä auttaa se, että toiminta on mahdollisimman holoptista. Holoptinen toiminta sosiaalisen median välineitä hyväksi käyttäen mahdollistaa toiminnan seuraamisen. Seuraaminen ei velvoita vielä mihinkään eikä sitä tarvitse tehdä, mikäli kiinnostusta itse asiaan ei löydy.

Passiivisesta ja löyhästä seuraamisesta syntyy siis parvimainen rakenne. Myöhemmin passiivinen seuraaja voi aktivoitua osallistuvaksi toimijaksi, jos kehittelyssä olevaan asiaan syntyy hänelle sopivia ja innostavia tehtäviä. Parvissa mahdollistuu reaktioherkän yhteistyön syntyminen, koska holoptinen toiminta näkyy heti kaikille seuraajille ja uusia nopeasti ideoituja työryhmiä voidaan synnyttää heti. Myös rajojenylitykset helpottuvat erilaisten toimialojen kesken tai organisaatiohierarkiasta johtuvien ryhmien välillä.

Sosiaalisen median käyttö antaa mahdollisuuden myös asynkroniseen toimintaan. Ihmiset voivat työskennellä eriaikaisesti omalla tempollaan. Sosiaalisen median jäljitettävyyden takia toimintaan voi tutustua takautuvasti ja ihminen voi ottaa parvesta syvällisesti selvää ennen kuin aktivoituu itse toimijaksi.

Vapaan toimijan tehtävänä on alussa mahdollistaa ydinjoukon aktivoituminen. Jos toiminta käynnistyy ja kasvaa, vapaa toimija voi siirtyä enemmän taka-alalle.

Organisaatio ja parvet -sarjassa käsittelen havaintoja, joita olen tehnyt väitöskirjatutkimukseni aikana. Olen tehnyt avoimen sosiaalisen median käyttöönottoprojektia työpaikallani Metropolia Ammattikorkeakoulussa vuodesta 2008 lähtien ja käytän tästä toiminnasta saatuja kokemuksia ja sisältöjä tutkimusmateriaalinani (kuvaus prosessista). Keskeisenä toimintavälineenä olen käyttänyt wikiä (Confluence), joka hankittiin Metropolian käyttöön keväällä 2008. Kirjoitan väitöskirjaani Avoin.org-wikissä.

Organisaatio ja parvet -sarja: Organisaation ja parvien ristiriita, Vapaa toimija, Vapaa toimija, sosiaalinen media ja holoptinen toiminta, Ristiriidasta hedelmälliseksi kasvualustaksi, Yhteistyösolmut ja parvimaiset rakenteet,Temaattiset parvet ja välimaastoparvet, Parvitoiminnan rinnakkaiskehittely, Vapaan toimijan toimintakentän laajentuminen, Vapaan toimijan irrottautuminen, Vapaa toimija organisaatiossa.

Memex, sosiaalisen median esihistoriaa

Lueskelin Vannevar Bushin As We May Think -artikkelia vuodelta 1945! Siinä ideoidaan aika hienosti nykypäivää:

Consider a future device for individual use, which is a sort of mechanized private file and library. It needs a name, and, to coin one at random, “memex” will do. A memex is a device in which an individual stores all his books, records, and communications, and which is mechanized so that it may be consulted with exceeding speed and flexibility. It is an enlarged intimate supplement to his memory.

Ihmiset voivat tallentaa Memexiin erilaisia asioiden ja tekstien välisiä yhteyksiä, tarkastella niitä myöhemmin uudelleen ja jakaa niitä toisilleen. Bloggaamisen ja Twitter-virran esiaste (?):

There is a new profession of trail blazers, those who find delight in the task of establishing useful trails through the enormous mass of the common record.

Holoptisen toiminnan esihistoriaa ja yksi Tutkimusparven toimintafilosofian lähtökohdista:

The inheritance from the master becomes, not only his additions to the world’s record, but for his disciples the entire scaffolding by which they were erected.